Ikke la deg lure. Elektrisk materiell skal monteres av fagfolk!

default

Elektrisk materiell er blitt hyllevare i stadig flere forretninger og nettbutikker. Du kan få kjøpt sikringsskap, stikkontakter, varmekabler og alt annet du trenger for å bygge et elektrisk anlegg. Det økende utvalget og den kraftige markedsføringen, tyder på at dette er god butikk.

Skremmende utvikling med livet som innsats
Det er neppe fagfolket som er den største kundegruppen i denne sammenheng. De handler i all hovedsak sitt materiell direkte fra grossister. Sannsynligvis er det den såkalte «hobbyelektrikeren» som lar seg lure av disse tilbudene, i troen på at dette skal lønne seg økonomisk. Det kan tvert i mot bli en kostbar affære >>

Elsikkerhetsbransjen synes dette er en skremmende utvikling. Det avdekkes stadig elektriske anlegg som er bygget av ufaglærte, og da gjerne med alvorlige feil. Ofte er det tilfeldigheter som avgjør om dette går bra, eller om det fører til brann eller strømskader.

Det er ikke uten grunn at elektrikeren har en solid utdanning og at bygging av elektriske anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer. Benytt deg derfor av elektrikerens kompetanse og bruk fagfolk når du skal få utført arbeider på elektrisk anlegg eller utstyr. Det kan redde både ditt og din families liv.

Opplysningsplikt
Det er ikke ulovlig å selge elektrisk materiell til en vanlig forbruker. Men hvis du leser teksten med liten skrift nederst på annonsen eller på merkelappene langes hyllekanten, står det kanskje «Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet». Det er nemlig sånn at den som selger eller markedsfører elektrisk materiell skal sørge for at kunden opplyses om at elektrisk materiell kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Unntak er elektrisk materiell som forbruker selv har lov til å montere, noe som forøvrig er svært lite.

Opplysningen skal gis skriftlig og på en tydelig måte ovenfor forbrukeren. Merkingen skal plasseres på et synlig sted på eller i umiddelbar nærhet til materiellet og i forbindelse med markedsføringen av materiellet.

Les mer om opplysningsplikten >>

Hva er en registrert installasjonsvirksomhet?
En installasjonsvirksomhet er en elvirksomhet som kan prosjektere, bygge og reparere elektriske anlegg. Alle virksomheter som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr skal være registrert i myndighetenes sentrale register for elvirksomheter. Det er altså ikke nok at virksomheten er registrert i Brønnøysundregisteret. Du er som eier ansvarlig for at det benyttes registrerte virksomheter til arbeid på ditt elektriske anlegg og utstyr.

Les mer om elvirksomheter og hvordan du kan søke i Elvirksomhetsregisteret >>

Hva har jeg lov til å gjøre selv?
Det er ikke mye ufaglærte kan utføre av arbeider knyttet til elektriske anlegg og utstyr. Forskriften sier at du kun har lov til å utføre «mindre arbeider”, og det er samtidig spesifisert hva som menes med dette. I hovedsak handler dette om å bytte deksler, kobling av lampettledninger, bytte av støpsler (plugg) og tilkobling av enkelte typer lamper.

Les mer om hva du har lov til å gjøre selv >>

Samsvarserklæring og dokumentasjon på elektriske anlegg
En samsvarserklæring på et elektrisk anlegg er et dokument som viser at anlegget er utført i samsvar med forskriftenes krav. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav, skal følge med samsvarserklæringen. Den installasjonsvirksomheten som utfører arbeidet, skal alltid levere dokumenter til eier av anlegget. Eier av anlegget plikter å ta vare på dokumentene i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale eltilsynsets (DLE) kontroll av anlegget.

Strenge krav til detaljerte tilstandsrapporter

I 2022 kom det endringer i avhendingsloven og med den kom det også en egen forskrift til tilstandsrapporter, noe som førte til at godkjente tilstandsrapporter måtte følge en streng standard. Forskriften går ut på at det stilles krav til mer detaljert tilstandsrapport enn tidligere, og dermed også en grundigere undersøkelse av boligens tilstand. Forbeholdet om å selge en bolig “som den er” ble ikke lenger mulig etter lovendringene. Opplysningsplikten til selger ble rett og slett strengere, og selger kan bli erstatningsansvarlig for udokumenterte feil og mangler som overstiger 10.000 kroner.

En tilstandsrapport skal inneholde opplysninger om følgende punkt for elektriske anlegg:

  • Elektrisk anlegg (forenklet analyse)
  • Framlagt dokumentasjon, blant annet dokumentasjon på utført arbeid i boligen og om det er gjort av kvalifiserte håndverkere

Les mer om samsvarserklæring og dokumentasjon >>

Artikkelen er hentet fra blandt annet Elsikkerhetsportalen

Publisert under