Nye energikrav til bygg er sendt ut til høring.

image

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til nye energikrav til bygg på høring. Frist for å gi innspill til høringsnotatet er 18 mai 2015.

I hovedtrekk foreslås energikravene skjerpet tilsvarende eksempelvis 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg. Dette vil samlet sett kunne gi en energieffektivisering på 1 – 1,2 TWh per år fra 2020.

Innretningen av kravene foreslås omtrent som i dagens regelverk: Rammekrav blir hovedinnretning og netto energibehov videreføres som beregningspunkt.

Kravet til energiforsyning foreslås endret og forenklet: Reguleringen av fossil energi skjerpes, mens reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet. Nytt krav til energiforsyning består i at bygg over 1 000 m2 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med skorstein.

Vi viser til høringsnotatet om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslagene, samt vedlegg til høringsnotatet som viser dagens energikrav sammenliknet med forslag til nye energikrav.

Les mer

Høringsnotatet finner du her

Publisert under