VISJON OG VERDIER
Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet,
hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med
kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter. Vårt hovedfokus skal være å
levere god kvalitet, til avtalt tid, i samsvar med kundens krav, og innenfor de
fastsatte økonomiske rammer. Løsninger og produkter skal velges for å gi kunden
lavest mulige totale kostnader i produksjons- og driftsfasen.

•KOMPETANSE
Vi har som mål å være en voksende, lønnsom, solid og likvid bedrift. Dette sikres
ved å gi våre ansatte en utfordrende arbeidsplass, hvor alle skal ha muligheter for
personlig vekst og utvikling med sikte på høyt motiverte medarbeidere i et trivelig
og sikkert arbeidsmiljø. De gode resultater skal vi sammen oppnå gjennom å
skape trivsel og være en lærende bedrift med evner til nytenking

•ANSVARLIG
Vi skal vise tillit, respekt, mot og integritet. Vi skal fremstå for våre kunder på en
profesjonell og rettferdig måte. Våre verdier skal skapes ved å vise omsorg for
ansatte, kunder, miljøet og samfunnet.

•ENDRINGSVILJE
Vi skal lede an i arbeidslivet, våge å utvikle oss, og være nyskapende. Vi trives
med nytenkning og rask respons, tørre å utfordre, og søke muligheter.
Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakter blir formelt ivaretatt,
og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en
organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasset seg krav i markedet.

•KUNDEFOKUS
I Rogaland Elektro pleier vi å si at kunden er sjefen. Med det mener vi at i alt vi
gjør og foretar oss skal på en vennlig og imøtekommende måte være med kunden
i fokus. Bygge og vedlikeholde gode kunderelasjoner preget av ryddighet og klare
avtaler. Legge stor vekt på å forstå kundens behov.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Rogaland Elektro vil tilstrebe de mest miljøvennlige og bærekraftige løsninger på våre oppdrag,
gjennom et tett samarbeid mellom våre kunder og leverandører. Vi vil kontinuerlig søke
forbedringer som kan redusere forurensning og bidra til å bevare miljøet. Helse, miljø og
sikkerhet skal være en integrert del av vår forretningsvirksomhet. Ulykker kan forebygges,
og vårt mål om null uhell tror vi fullt ut er oppnåelig.